​Aplikacje astrologiczne

Co-Star: Aplikacja astrologiczna, która dzięki danym NASA rozszyfrowuje tajemnice relacji międzyludzkich

Co-Star jest kluczem do rozszyfrowania kosmosu

Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze wszechświatem. Jak to szło? Jeśli astrologia umieszcza twoje ciało doczesne w kontekście Układu Słonecznego, Co-Star rozszyfruje twoją rzeczywistość bez zatrudniania osobistego astrologa.

Kiedy już zrozumiemy siebie, Co–Star ułatwia nowe sposoby nawiązywania relacji z innymi. To filtr pozwalający wyrazić to, co może być trudne do powiedzenia na temat emocji i reakcji, mocnych i słabych stron, przeszłości i przyszłości. Jest to narzędzie umożliwiające znaczące nawiązanie kontaktu z przyjaciółmi i kochankami lub delikatne podejście do nieznajomych i wrogów. I to jest iskra do prawdziwej rozmowy w morzu pogawędek: bezmyślne rozważania o pogodzie stają się uważną rozmową o tym, kto prawdopodobnie będzie myślał z szerszej perspektywy, pracował do sucha lub przestał się angażować.

Co–Star jest katalizatorem zbiorowości w chaotycznym świecie: widzenie i bycie widzianym uwalnia nas i pozwala nam znaleźć swoje miejsce we wszechświecie.

Obsługiwane przez sztuczną inteligencję, która łączy dane NASA ze spostrzeżeniami ludzkich astrologów

Większość horoskopów powstaje wyłącznie na podstawie naszego znaku słonecznego – małej części ogromnego układu słonecznego. Księżyc, planety i dwanaście domów zodiaku są niezbędne dla naszej całości. Bez nich nasz horoskop ledwo muska powierzchnię. Pomija kluczowe informacje o tym, jak kochamy, myślimy i reagujemy. Prognozy są przestarzałe. Pomyśl o tym jak o reportażu dotyczącym samego tytułu książki.

Wykorzystując dane NASA zinterpretowane przez ludzi, Co–Star dostarcza spersonalizowane odczyty w czasie rzeczywistym. Zaczyna się od wykorzystania dnia, godziny i miejsca, w którym się urodziliśmy, do stworzenia astronomicznej migawki nieba. Ten obraz tworzy dogłębną analizę osobowości pod kątem cech charakteru, tendencji behawioralnych i skłonności emocjonalnych: nasz horoskop urodzeniowy. Ten wykres zestawiono z obecnymi lokalizacjami planet, aby pokazać, co nasz wykres oznacza dzisiaj: nasz horoskop. Następnie porównuje się je z wykresami naszych znajomych, aby pokazać, jak się dogadujemy: naszą kompatybilność. Wykorzystując sztuczną inteligencję, Co–Star tłumaczy dane na język, który możemy przeczytać, zrozumieć i udostępnić.

Więcej: https://www.costarastrology.com/about


SUN. SAGITTARIUS, 11°42’35”. FIRST HOUSE

The sun determines your ego, identity, and „role” in life. It’s the core of who you are, and is the sign you’re most likely to already know. Your Sun is in Sagittarius, meaning you are fundamentally curious, restless, and independent. You have strong, thought-through ideas about meaning and what’s right or wrong. Interested in pushing the boundaries of the existent, you live to be free, and to learn. It’s in your first house, meaning you feel the need to distinguish yourself from others through your self and self-image—and, because it’s your first house, your Sun in Sagittarius is hyper-present in your personality.

ASCENDANT. SAGITTARIUS, 11°33’21”. FIRST HOUSE

Your ascendant is the „mask” you present to people. It can be seen in your personal style and how you come off to people when you first meet. Some say it becomes less relevant as you get older. It changes every two hours, so if it doesn’t make sense, reconfirm your birth time to be sure. Your Ascendant is in Sagittarius, meaning you come across as independent, optimistic, and confident, though sometimes overly blunt or critical. Generally a charming conversationalist, your free-spirited approach may come off as restless or easily bored.

MOON. AQUARIUS, 21°5’42”. SECOND HOUSE

The moon rules your emotions, moods, and feelings. This is likely the sign you most think of yourself as, since it reflects your personality when you’re alone or deeply comfortable. Your Moon is in Aquarius, meaning your emotional self is intuitive, observant, detached, and rational. You are often in your own world, but are scared of how you truly feel. It’s in your second house, meaning you find security and safety through money and material possessions.

MERCURY. CAPRICORN, 1°9’6″. FIRST HOUSE

Mercury determines how you communicate, talk, think, and process information. It also indicates how you learn. It is the mind’s planet. Your Mercury is in Capricorn, meaning your intellect is conservative, practical, serious, efficient, and rational. You tend to be a poor communicator, but think through things in a methodical and grounded way. It’s in your first house, meaning you are curious about and inclined to analyze your self and self-image—and, because it’s your first house, your Mercury in Capricorn is hyper-present in your personality.

VENUS. SCORPIO, 9°59’47”. ELEVENTH HOUSE

Venus determines how and what you love. It indicates how you express affection and the qualities you’re attracted to. Your Venus is in Scorpio, meaning your romantic side is mysterious, passionate, and seductive. The intense depths of your devotion make for a mad and boundless love, though they may sometimes mutate into suspicion, jealousy, and cruelty, making your love life somewhat tumultuous. It’s in your eleventh house, meaning that for you, love is often expressed in social status, including platonic and casual friends, along with your hopes, wishes, and dreams.

MARS. LIBRA, 28°28’18”. TENTH HOUSE

Mars is the planet of aggression. It determines how you assert yourself, take action, and the energy that surrounds you—particularly in your sex life, your ambitiousness, and when you’re angry. Your Mars is in Libra, meaning while it may take you a while to make a decision, you assert yourself in a way that is fair-minded and relativistic, though sometimes passive aggressive. It’s in your tenth house, meaning you put a lot of energy into goals, success, and responsibility.

JUPITER. SCORPIO, 21°56’24”. TWELFTH HOUSE

One of the two social planets, Jupiter rules idealism, optimism, and expansion. It’s also very philosophical. Your Jupiter is in Scorpio, meaning you grow and find understanding through passion, intensity, and finding the deep heart of things. It’s in your twelfth house, meaning you find success through privacy, secrets, and introspection.

SATURN. TAURUS, 17°23’11”. FIFTH HOUSE

The other social planet, Saturn rules responsibility, restrictions, limits, boundaries, fears, and self-discipline. Your Saturn is in Taurus, meaning you struggle with settling too easily, a lack of imagination, and getting stuck in the mud or distracted by sensory pleasure. It’s in your fifth house, meaning you have had difficulties with romance, self-expression, creativity, and pleasure.

URANUS. LIBRA, 12°38’20”. TENTH HOUSE

Uranus stays in each sign for seven years, meaning it rules a generation more than a person. It rules innovation, rebellion, and progress. Your Uranus is in Libra, meaning other generations are shocked by your generation’s willingness for compromise, sense of justice, and shallow lack of sincerity. It’s in your tenth house, meaning that for you, this manifests in rebelling against dated expectations about goals, success, and responsibility.

NEPTUNE. SAGITTARIUS, 1°2’0″. TWELFTH HOUSE

Neptune stays in each sign for around fourteen years, meaning it rules a generation more than a person. It rules dreams, imagination, and the unconscious. Your Neptune is in Sagittarius, meaning your entire generation finds inspiration through its expanded horizons, a desire for freedom, optimism, and curiosity. It’s in your twelfth house, meaning that for you, this manifests in your ideal—verging on unrealistic and impractical—about privacy, secrets, and introspection.

PLUTO. VIRGO, 29°28’22”. NINTH HOUSE

Pluto stays in each sign for up to thirty years, meaning it rules a generation more than a person. It rules power, intensity, obsession, and control. Your Pluto is in Virgo, meaning your generation’s psyche is comparatively critical, perfectionist, methodical, intentional, and organized. It’s in your ninth house, meaning you personally are transforming outdated forms of meaning through philosophy, faith, education, politics, and travel.


SŁOŃCE. STRZELEC ,  11 ° 42’35 „. PIERWSZY DOM

Słońce określa Twoje ego, tożsamość i „rolę” w życiu. To sedno tego, kim jesteś i znak, który najprawdopodobniej już znasz. Twoje Słońce jest w Strzelcu, co oznacza, że ​​jesteś zasadniczo ciekawy, niespokojny i niezależny. Masz mocne, przemyślane pomysły na temat znaczenia i tego, co jest dobre, a co złe. Zainteresowany przesuwaniem granic egzystencji, żyjesz po to, aby być wolnym i uczyć się. Znajduje się w twoim pierwszym domu, co oznacza, że ​​czujesz potrzebę odróżniania się od innych poprzez siebie i swój wizerunek, a ponieważ jest to twój pierwszy dom, Twoje Słońce w Strzelcu jest niezwykle obecne w twojej osobowości.

PANUJĄCY. STRZELEC ,  11 ° 33’21 „. PIERWSZY DOM

Twój ascendent jest „maską”, którą prezentujesz ludziom. Można to zobaczyć w Twoim osobistym stylu i tym, jak podchodzisz do ludzi przy pierwszym spotkaniu. Niektórzy twierdzą, że wraz z wiekiem staje się to mniej istotne. Zmienia się co dwie godziny, więc jeśli nie ma to sensu, dla pewności ponownie potwierdź swoją godzinę urodzenia. Twój ascendent jest w Strzelcu, co oznacza, że ​​sprawiasz wrażenie niezależnego, optymistycznego i pewnego siebie, choć czasami zbyt tępo lub krytycznie. Ogólnie rzecz biorąc, jesteś czarującym rozmówcą, a twoje swobodne podejście może sprawiać wrażenie niespokojnego lub łatwo znudzonego.

KSIĘŻYC, WODNIK ,  21 ° 5’42 „. DRUGI DOM

Księżyc rządzi twoimi emocjami, nastrojami i uczuciami. Jest to prawdopodobnie znak, za który najczęściej myślisz o sobie, ponieważ odzwierciedla on Twoją osobowość, gdy jesteś sam lub czujesz się bardzo komfortowo. Twój Księżyc jest w Wodniku, co oznacza, że ​​Twoje emocjonalne ja jest intuicyjne, spostrzegawcze, oderwane i racjonalne. Często przebywasz w swoim własnym świecie, ale boisz się tego, jak naprawdę się czujesz. Jest w twoim drugim domu, co oznacza, że ​​znajdziesz bezpieczeństwo dzięki pieniądzom i dobytkowi materialnemu.

RTĘĆ. KOZIOROŻEC,  1 ° 9 ’ 6 „. PIERWSZY DOM

Rtęć określa sposób, w jaki się komunikujesz, mówisz, myślisz i przetwarzasz informacje. Wskazuje również, w jaki sposób się uczysz. To planeta umysłu. Twój Merkury jest w Koziorożcu, co oznacza, że ​​Twój intelekt jest konserwatywny, praktyczny, poważny, wydajny i racjonalny. Zwykle słabo się komunikujesz, ale myślisz o wszystkim w sposób metodyczny i ugruntowany. Znajduje się w twoim pierwszym domu, co oznacza, że ​​jesteś ciekawy i skłonny do analizowania siebie i obrazu siebie, a ponieważ jest to twój pierwszy dom, twój Merkury w Koziorożcu jest niezwykle obecny w twojej osobowości.

WENUS. SKORPION,  9 ° 59’47 „. JEDENASTY DOM

Wenus decyduje o tym, jak i co kochasz. Wskazuje, w jaki sposób wyrażasz uczucia i cechy, które Cię pociągają. Twoja Wenus jest w Skorpionie, co oznacza, że ​​Twoja romantyczna strona jest tajemnicza, namiętna i uwodzicielska. Intensywna głębia twojego oddania powoduje szaloną i bezgraniczną miłość, choć czasami może przerodzić się w podejrzliwość, zazdrość i okrucieństwo, czyniąc twoje życie miłosne nieco burzliwym. Znajduje się w twoim jedenastym domu, co oznacza, że ​​dla ciebie miłość często wyraża się w statusie społecznym, w tym w platonicznych i przypadkowych przyjaciołach, wraz z twoimi nadziejami, życzeniami i marzeniami.

MARS. WAGA ,  28 ° 28’18 „. DZIESIĄTY DOM

Mars jest planetą agresji. Określa sposób, w jaki wyrażasz siebie, podejmujesz działania i energię, która Cię otacza – szczególnie w życiu seksualnym, Twojej ambicji i kiedy jesteś zły. Twój Mars jest w Wadze, co oznacza, że ​​choć podjęcie decyzji może zająć Ci trochę czasu, to jednak wyrażasz swoje zdanie w sposób uczciwy i relatywistyczny, choć czasami pasywno-agresywny. Jest w twoim dziesiątym domu, co oznacza, że ​​wkładasz dużo energii w cele, sukcesy i odpowiedzialność.

JOWISZ. SKORPION ,  21 ° 56’24 „. DWUNASTY DOM

Jedna z dwóch planet społecznych, Jowisz rządzi idealizmem, optymizmem i ekspansją. Jest to także bardzo filozoficzne. Twój Jowisz jest w Skorpionie, co oznacza, że ​​rozwijasz się i odnajdujesz zrozumienie poprzez pasję, intensywność i odnajdywanie głębokiego sedna rzeczy. Znajduje się w twoim dwunastym domu, co oznacza, że ​​odniesiesz sukces dzięki prywatności, tajemnicom i introspekcji.

SATURN. BYK ,  17 ° 23’11 „. PIĄTY DOM

Druga planeta społeczna, Saturn, rządzi odpowiedzialnością, ograniczeniami, limitami, granicami, lękami i samodyscypliną. Twój Saturn jest w Byku, co oznacza, że ​​zmagasz się ze zbyt łatwym zadomowieniem się, brakiem wyobraźni, ugrzęźnięciem w błocie lub rozproszeniem przyjemności zmysłowych. Znajduje się w twoim piątym domu, co oznacza, że ​​masz trudności z romantyzmem, wyrażaniem siebie, kreatywnością i przyjemnością.

URAN. WAGA ,  12 ° 38 ’ 20 „. DZIESIĄTY DOM

Uran pozostaje w każdym znaku przez siedem lat, co oznacza, że ​​rządzi pokoleniem bardziej niż osobą. Rządzi innowacjami, buntem i postępem. Twój Uran jest w Wadze, co oznacza, że ​​inne pokolenia są zszokowane gotowością twojego pokolenia do kompromisu, poczuciem sprawiedliwości i płytkim brakiem szczerości. Jest w twoim dziesiątym domu, co oznacza, że ​​dla ciebie objawia się to buntem przeciwko przestarzałym oczekiwaniom dotyczącym celów, sukcesu i odpowiedzialności.

NEPTUN. STRZELEC ,  1 ° 2’0 „. DWUNASTY DOM

Neptun pozostaje w każdym znaku przez około czternaście lat, co oznacza, że ​​rządzi pokoleniem bardziej niż osobą. Rządzi snami, wyobraźnią i nieświadomością. Twój Neptun jest w Strzelcu, co oznacza, że ​​całe twoje pokolenie czerpie inspirację z jego poszerzonych horyzontów, pragnienia wolności, optymizmu i ciekawości. Znajduje się w twoim dwunastym domu, co oznacza, że ​​dla ciebie przejawia się to w twoim ideale – na granicy nierealistycznym i niepraktycznym – dotyczącym prywatności, tajemnic i introspekcji.

PLUTON. PANNA ,  29 ° 28’22 „. DZIEWIĄTY DOM

Pluton pozostaje w każdym znaku do trzydziestu lat, co oznacza, że ​​rządzi pokoleniem bardziej niż osobą. Rządzi władzą, intensywnością, obsesją i kontrolą. Twój Pluton jest w Pannie, co oznacza, że ​​psychika twojego pokolenia jest stosunkowo krytyczna, perfekcjonistyczna, metodyczna, celowa i zorganizowana. Znajduje się w twoim dziewiątym domu, co oznacza, że ​​osobiście przekształcasz przestarzałe formy znaczeń poprzez filozofię, wiarę, edukację, politykę i podróże.


Sun in Sagittarius
You are always out-front, frank, and even rough at times – getting to the heart of any subject. On the move, you are a traveller of both the world and the mind – philosophy and religion. Outgoing, friendly, and well-liked, you may enjoy sports and physical activity. Not petty, you like grand themes and big gestures.

Moon in Aquarius
You are inspired, for humanity is your family and you are seldom bound by tradition or domestic ties. The big picture is what counts most with you, and large-scale movements and group work are the idea. You seldom find personalities interesting and are democratic in the real sense of the word. You are an altruist and love freedom.

Mercury in Capricorn
You have a clear and analytical mind and are able to grasp ideas and put them to work at once. You have good management and supervisory ability. You use cold reason, are not much moved by emotions, and are always pragmatic. You prefer concrete subjects to „grand ideas” and flights of fancy. Manipulative too.

Venus in Scorpio
A passionate one, you are never lukewarm in love. It’s hot or not. You are in love with mystery, secrets, and intrigue, anything but that which is open or superficial. You have great personal magnetism and a loyalty verging on possessiveness. You are never dull. You enjoy money and influence too. Politics.

Mars in Libra
You have an inner urge to be all things to all people and would rather bend than argue or make an issue. You are a natural diplomat, always courteous and concerned with the comfort and welfare of others. You stay in the background, but are able to manipulate and bring out co-operation in others every time.

Jupiter in Scorpio
An in-fighter, with animal-like instincts when it comes to big business, you are always where the action is most intense. Your penetrating mind gets straight to the bottom line every time. Exciting to be near, you are an entrepreneur, the big wheel. Sometimes restless, driven.

Saturn in Taurus
You have difficulty feeling secure. You avoid routine and can’t seem to find the right environment for growth and development. This could include a fear of wealth and possessions. You need to develop the steady domestic virtues: routine work, regular growth, commitments, and so on.

Uranus in Libra
You can find new ways to relate and may be innovative in marriage and social conventions. Tolerant and accepting of differences, you have good insights into all social values. Independent. You like to facilitate, compromise, and otherwise show your breadth of scope – like a coat of many colors.

Neptune in Sagittarius
Idealism is an innate talent, and you are in love with grand gestures and long thoughts. Religion, politics and philosophy are natural. The world traveler. You enjoy fair, just, frank, and broad-minded persons. You are gregarious and sports-minded. You dare to dream big. You like new philosophies, long novels.

Pluto in Virgo
You tend to be radical when it comes to self-analysis, which means health care, food, physical wellbeing, and so on. Serving and caring for yourself and others are primary sources of inner growth and changes. You are sensitive to criticism.

North Lunar Node in Aquarius, South Node in Leo.
Your spiritual development comes from suppressing your ego, through service to others, in a group of some sort. You understand the unity of all life. Your field of activity should affect society as a whole and at the individual level. Science, medicine, research and philosophical or educational fields could serve magnificently.

Sun Sextile Uranus
Breakthrough flashes of insight with tremendous originality and independence are typical. A natural sense of invention and a love of all things electrical and of communication in general. A born traveler, not afraid to be alone. You go your own way.

Moon Square Jupiter
The path or career that you take may go against tradition and thus sometimes be a lonely one. Don’t expect much support from those around you. There is also some danger you could overextend, making decisions that go against your own better feelings and instincts. Career choices could be at the expense of home and surroundings. Your approach to solving problems may get you in hot water with others, resulting in frequent debates, if not out-and-out arguments.

Moon Square Saturn
You have difficulty controlling your emotions, and this often results in flare-ups with others, especially family or those closest to you. This could cost you much-needed support and intimacy. Your tendency to get harsh, both with yourself and with those around you, may mean that you spend a lot of time alone. You have a tendency to spoil your own nest. Your many responsibilities and obligations may keep you away from those who would offer you much-needed support.

Mercury Sextile Mars
Language, sound, „the spoken word” are in focus. The ability to give words meaning or to put ideas into words and give others a feeling for what things mean. Communicating with words. Also a sharp and clear mind. Quick, even clever. Entertaining.

Mercury Semisextile Neptune
Great psychological talent. Able to sense and feel in the more abstract mental areas and to bring far-out ideas down to earth. Always at the leading edge of social understanding. Great sense of compassion and a real understanding of others.

Mercury Square Pluto
Getting personal with you is a real mistake, for it always manages to plunge you into turmoil. You resent probing on the part of others, yet are fascinated by behind-the-scenes and so-called „secret” information. You may prefer not to think about anything below the surface, but even this is not a constant, and this inner conflict produces more than its share of tension.

Neptune Sextile Pluto
A searing vision that cuts through what passes for conventional religion. A vision of the endless process of life ever being born afresh. Great acceptance and faith in the natural process and next generation. Love of children and animals.

Źródło: astro-app.net


Masz więcej pytań? Napisz do nas już dzisiaj! Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@kabalista.pl